Pomoc pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

Oznámenie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania

Podľa §15 ods.1 písm.q) zákona č.137/2010 Z.z. sú prevádzkovatelia povinní oznamovať písomne, faxom alebo elektronickým dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávneného merania podľa písmen b), d), h) a l) inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia a oprávneného merania podľa písmena i) obvodnému úradu životného prostredia a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej písomne, faxom alebo elektronickým dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávneného merania.

word_icon   vzor oznámenia plánovaného termínu vykonania oprávneného merania

Adresy Slovenskej inšpekcie životného prostredia:

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava - Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica - Jegorovova 29 B, 97401 Banská Bystrica
Inšpektorát životného prostredia Žilina - Legionárska 5, 01205 Žilina
Inšpektorát životného prostredia Košice - Rumanova 14, 04053 Košice

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektorát životného prostredia Bratislava - Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica - Jegorovova 29 B, 97401 Banská Bystrica
Inšpektorát životného prostredia Žilina - Legionárska 5, 01205 Žilina
Inšpektorát životného prostredia Košice - Rumanova 14, 04053 Košice


internet_icon   Adresy Okresných úradov, odbor Starostlivosti o životné prostredie