Oprávnené merania

Oprávnené merania v našej spoločnosti zabezpečuje skúšobné laboratórium a vykonáva ich v teréne u zákazníka (prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia) s vlastnou meracou technikou s platnými kalibračnými certifikátmi a podľa štandardných metód a metodík.

meranie
Jednotlivé odbory nami vykonávaných diskontinuálnych oprávnených meraní:

» Oprávnené meranie emisných veličín
» Oprávnené meranie limitných emisných faktorov
» Oprávnené meranie množstva emisií
» Oprávnené meranie kvalitatívneho zloženia emisií
» Oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania

Objektom oprávneného merania je čistený alebo nečistený odpadový plyn, priemyselný alebo iný technologický plyn, surovina, polotovar, výrobok alebo iný hmotný objekt alebo fyzikálne protredie alebo fugitývne emisie, na ktoré sa vzťahuje emisná požiadavka a pochádzajú zo zariadení na spaľovanie palív alebo z technológií.